16.10.2019
host ... | Magazín | Inzerce | Fórum | Služby
Úprava komunikce Stodůlky

Ve dnech 7.10-8.10 bude probíhat úprava příjezdové komunice ke cvičáku ve Stodůlkách směrem od stožáru. Prosíme, parkujte svá vozidla na hlavní komunikaci. Na cvičák pak dojdete pěšky. Děkujeme.

Provozní řád

Provozní řád výcvikových areálů HAFBO

(provozuje: Haf Bez Obav s.r.o. IČO 27424413, Michaela Končulová IČO: 44861982, Dog Adventure s.r.o. IČO 03939219)
dále jen HAFBO

 
Pro nové klienty:

Vážení a milí zájemci o cvičení. Abychom Vám mohli poskytovat kvalitní služby, je nutné zajistit předem organizační záležitosti. Z tohoto důvodu Vás prosíme o registraci na našich stránkách a potvrzení souhlasu s naším organizačním řádem. Předem Vám děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání na výcvikových lekcích nebo akcích HAFBO.

Registrací na cvičení souhlasíte s provozním řádem platným od 26.2.2017
(změny oproti původnímu řádu jsou označeny podtržením)

Provozní řád je uveden na stránkách: http://vycvik.hafbezobav.cz/index.php/vycvik/stranka/15

V případě nesouhlasu s tímto řádem není možné absolvovat výcvik a účastnit se akcí pod hlavičkou HAFBO.

 

Pro stávající klienty:

Vážení a milí registrovaní klienti HAFBO. Zaktualizovali jsme provozní řád našich výcvikových areálů. Prosíme Vás, abyste si tento řád důkladně pročetli a v případě souhlasu zaškrtli souhlas s tímto řádem. Tato žádost se Vám objeví pouze v případě, že dojde k aktualizaci provozního řádu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání na výcvikových lekcích nebo akcích HAFBO.

Registrací na příslušnou výcvikovou lekci souhlasíte s provozním řádem platným od 26.2.2017 (změny oproti původnímu řádu jsou označeny podtržením).

Provozní řád je uveden na stránkách:

V případě nesouhlasu s tímto řádem není možné absolvovat výcvik a účastnit se akcí pod hlavičkou HAFBO.

 
 
----------------------------------------------------------------

 

Provozní řád platný od 26.2.2017
(změny oproti původnímu řádu jsou označeny podtržením)

Výcvikový areál HAFBO

Tento provozní řád určuje podmínky pro návštěvníky výcvikového areálu HAFBO
(provozuje: Haf Bez Obav s.r.o. IČO 27424413, Michaela Končulová IČO: 44861982,
Dog Adventure s.r.o. IČO 03939219) dále jen HAFBO.

Tento provozní řád je taktéž platný pro akce vedené pod HAFBO a výcvik vedený instruktory HAFBO na externích cvičištích.

 

Výcvikový areál

Každý návštěvník:

 • Respektuje pokyny organizátorů výcviků.

 • Zavazuje se ke korektnímu jednání s ostatními účastníky výcviku.

 • Plně zodpovídá za svého psa.

 • Je zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků v areálu i v přilehlých oblastech areálu.

 • Neničí ani nenechá svého psa ničit zařízení areálu a výcvikové pomůcky vč. označování močí.

 • Dbá, aby nedocházelo k ničení povrchu cvičební plochy (nevhodná obuv, hrabání děr psem apod.).

 • Uklízí hračky a aporty po svém psovi.

 • Respektuje majetek cizích osob a nevstupuje na soukromé, označené pozemky.

 • V případě způsobené škody na majetku nebo ostatním návštěvníkům je povinen škodu nahradit adekvátní finanční částkou.

 • Pod vlivem alkoholu má vstup do areálu přísně zakázán, stejně tak je zakázáno požívat alkohol při výcviku. Totéž platí pro omamné a návykové látky.

 • Zodpovídá za zdravotní stav svého psa a nepřetěžuje ho. Zajišťuje pravidelné očkování psa. V případě, že jde o první návštěvu areálu, je očkovací průkaz vstupní podmínkou. Bez průkazu může být pes ze cvičení vyloučen.

 • Vybavení výcvikového areálu využívá jen dle pokynů instruktora.

 • Parkuje v areálu na vyhrazeném místě případně na přístupové cestě tak, aby neblokoval průjezd dalších vozidel.

 • Je vybaven a používá výcvikové pomůcky (vodítko, obojek, pamlsky, hračky, košík apod.) tak, aby měl svého psa pod kontrolou a dbal přitom pokynů instruktora.

 • Řídí se pokyny instruktora na místě, případně informacemi, které instruktor zadá na stránky k dané lekci. 

 

Přihlašování na výcvikové lekce

 • Přihlašování na výcvikové lekce probíhá prostřednictvím webové stránky http://vycvik.hafbezobav.cz.

 • Bez řádného přihlášení nebude návštěvník puštěn na lekci.

 • Návštěvník se může hlásit na konkrétní druh cvičení jenom po dohodě s instruktorem kromě seznamovacích lekcí, které jsou úvodem do cvičení do HAFBO.

 • Návštěvník je povinen aktualizovat své kontaktní údaje (telefon, e-mail) na stránkách.

 • Návštěvník dbá pokynů a informací uveřejněných na webových stránkách.

 • Bez odkladu se odhlašuje z lekce, na kterou nemůže přijít, aby neblokoval místo pro ostatní zájemce

 • V případě pozdního odhlášení mu bude strženo penále dle odstavce Kreditní systém. Zrušení lekce z důvodi nemoci psa, majitele nebo z jiných vážných důvodů se řídí storno podmínkami-add kreditní systém. Doporučujeme klientům pojištění.

 • HAFBO si vyhrazuje právo na zrušení termínu cvičení, a to zejména v případě, že se na lekci přihlásí méně než 30 % zájemců, taktéž za extrémně nepříznivého počasí.
  V tomto případě bude přihlášeným vrácena na účet plná částka a majitelé budou adekvátním způsobem informováni.
   

Kreditní systém

 • Platba za výcvikové lekce probíhá pomocí předplacených kreditů.

 • Kredity lze zakoupit u instruktora přímo na výcvikové lekci nebo převodem na účet číslo 35-6172060277 / 0100. Do zprávy pro příjemce zadejte slovo „kredit“ a uživatelské jméno (login). Je nutné paralelně poslat mail na: vycvik@hafbezobav.cz
  s uživatelským jménem a částkou.

 • Převod peněz a jejich připsání na účet bude uskutečněno do 4 pracovních dnů.

 • Za pozdní odhlášení z výcvikové lekce Vám bude strženo penále ve výši:

  -   více než 24 hod. před lekcí, bude vrácena plná čístka veny cvičení;

   méně než 24 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 20% ceny cvičení;

  -   méně než 12 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 50% ceny cvičení;

  -   méně než 6 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 100% ceny cvičení.

 • Kredity na účtu mají platnost po dobu 6 měsíců od posledního aktivního pohybu na Vašem účtu. Po této době již nelze kredit použít a kredit ztrácí platnost.

 • O vrácení platných kreditů lze zažádat po dobu jejich platnosti zasláním e-mailu na adresu vycvik@hafbezobav.cz. Do e-mailu je potřeba uvést login, jméno psa a číslo účtu, kam kredit vrátit. Za vrácení kreditu vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 15 %.

 • Kredity lze v době jejich platnosti převést na třetí osobu. O převod kreditů lze zažádat e-mailem na adresu vycvik@hafbezobav.cz. Do e-mailu je potřeba uvést login, jméno psa a login a jméno psa uživatele, na kterého se kredit převádí. Za převod kreditu vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 5 %.
  Uvedené poplatky budou strženy přímo z převáděných kreditů.

Každý návštěvník našeho výcvikového areálu je povinen dodržovat tento provozní řád.
V případě porušení bude návštěvník upozorněn a při hrubém porušování či opakovaném porušování řádu může být z výcviku vyloučen bez nároku na vrácení uhrazených kreditů.

Tento provozní řád nabývá platnosti dnem 26.2.2017

 

Ver. 3.0,26.2.2017

 

 

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba 155

Policie 158

Městská policie 156

Hasiči 150

Pet-medic 724 184 840