18.08.2019
host ... | Magazín | Inzerce | Fórum | Služby
Vítáme Aničku Oplovou mezi instruktory HAFBO

Od července najdete v rozvrhu cviční pro štěňata a dospělé lekce pod vedením Aničky Oplové (An). Více o Aničce a jejích zkušenostech zde https://vycvik.hafbezobav.cz/index.php/vycvik/stranka/54

Provozní řád

Provozní řád výcvikových areálů HAFBO

(provozuje: Haf Bez Obav s.r.o. IČO 27424413, Michaela Končulová IČO: 44861982, Dog Adventure s.r.o. IČO 03939219)
dále jen HAFBO

 
Pro nové klienty:

Vážení a milí zájemci o cvičení. Abychom Vám mohli poskytovat kvalitní služby, je nutné zajistit předem organizační záležitosti. Z tohoto důvodu Vás prosíme o registraci na našich stránkách a potvrzení souhlasu s naším organizačním řádem. Předem Vám děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání na výcvikových lekcích nebo akcích HAFBO.

Registrací na cvičení souhlasíte s provozním řádem platným od 1. 1. 2013.
(úprava a doplnění ze dne 26.2.2017)

Provozní řád je uveden na stránkách: http://vycvik.hafbezobav.cz/index.php/vycvik/stranka/15

V případě nesouhlasu s tímto řádem není možné absolvovat výcvik a účastnit se akcí pod hlavičkou HAFBO.

 

Pro stávající klienty:

Vážení a milí registrovaní klienti HAFBO. Zaktualizovali jsme provozní řád našich výcvikových areálů. Prosíme Vás, abyste si tento řád důkladně pročetli a v případě souhlasu zaškrtli souhlas s tímto řádem. Tato žádost se Vám objeví pouze v případě, že dojde k aktualizaci provozního řádu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání na výcvikových lekcích nebo akcích HAFBO.

Registrací na příslušnou výcvikovou lekci souhlasíte s provozním řádem platným od 26.2.2017 (změny oproti původnímu řádu jsou označeny podtržením).

Provozní řád je uveden na stránkách:

V případě nesouhlasu s tímto řádem není možné absolvovat výcvik a účastnit se akcí pod hlavičkou HAFBO.

 
 
----------------------------------------------------------------

 

Provozní řád platný od 26.2.2017
(změny oproti původnímu řádu jsou označeny podtržením)

Výcvikový areál HAFBO

Tento provozní řád určuje podmínky pro návštěvníky výcvikového areálu HAFBO
(provozuje: Haf Bez Obav s.r.o. IČO 27424413, Michaela Končulová IČO: 44861982,
Dog Adventure s.r.o. IČO 03939219) dále jen HAFBO.

Tento provozní řád je taktéž platný pro akce vedené pod HAFBO a výcvik vedený instruktory HAFBO na externích cvičištích.

 

Výcvikový areál

Každý návštěvník:

 • Respektuje pokyny organizátorů výcviků.

 • Zavazuje se ke korektnímu jednání s ostatními účastníky výcviku.

 • Plně zodpovídá za svého psa.

 • Je zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků v areálu i v přilehlých oblastech areálu.

 • Neničí ani nenechá svého psa ničit zařízení areálu a výcvikové pomůcky vč. označování močí.

 • Dbá, aby nedocházelo k ničení povrchu cvičební plochy (nevhodná obuv, hrabání děr psem apod.).

 • Uklízí hračky a aporty po svém psovi.

 • Respektuje majetek cizích osob a nevstupuje na soukromé, označené pozemky.

 • V případě způsobené škody na majetku nebo ostatním návštěvníkům je povinen škodu nahradit adekvátní finanční částkou.

 • Pod vlivem alkoholu má vstup do areálu přísně zakázán, stejně tak je zakázáno požívat alkohol při výcviku. Totéž platí pro omamné a návykové látky.

 • Zodpovídá za zdravotní stav svého psa a nepřetěžuje ho. Zajišťuje pravidelné očkování psa. V případě, že jde o první návštěvu areálu, je očkovací průkaz vstupní podmínkou. Bez průkazu může být pes ze cvičení vyloučen.

 • Vybavení výcvikového areálu využívá jen dle pokynů instruktora.

 • Parkuje v areálu na vyhrazeném místě případně na přístupové cestě tak, aby neblokoval průjezd dalších vozidel.

 • Je vybaven a používá výcvikové pomůcky (vodítko, obojek, pamlsky, hračky, košík apod.) tak, aby měl svého psa pod kontrolou a dbal přitom pokynů instruktora.

 • Řídí se pokyny instruktora na místě, případně informacemi, které instruktor zadá na stránky k dané lekci. 

 

Přihlašování na výcvikové lekce

 • Přihlašování na výcvikové lekce probíhá prostřednictvím webové stránky http://vycvik.hafbezobav.cz.

 • Bez řádného přihlášení nebude návštěvník puštěn na lekci.

 • Návštěvník se může hlásit na konkrétní druh cvičení jenom po dohodě s instruktorem kromě seznamovacích lekcí, které jsou úvodem do cvičení do HAFBO.

 • Návštěvník je povinen aktualizovat své kontaktní údaje (telefon, e-mail) na stránkách.

 • Návštěvník dbá pokynů a informací uveřejněných na webových stránkách.

 • Bez odkladu se odhlašuje z lekce, na kterou nemůže přijít, aby neblokoval místo pro ostatní zájemce

 • V případě pozdního odhlášení mu bude strženo penále dle odstavce Kreditní systém. Zrušení lekce z důvodi nemoci psa, majitele nebo z jiných vážných důvodů se řídí storno podmínkami-add kreditní systém. Doporučujeme klientům pojištění.

 • HAFBO si vyhrazuje právo na zrušení termínu cvičení, a to zejména v případě, že se na lekci přihlásí méně než 30 % zájemců, taktéž za extrémně nepříznivého počasí.
  V tomto případě bude přihlášeným vrácena na účet plná částka a majitelé budou adekvátním způsobem informováni.
   

Kreditní systém

 • Platba za výcvikové lekce probíhá pomocí předplacených kreditů.

 • Kredity lze zakoupit u instruktora přímo na výcvikové lekci nebo převodem na účet číslo 35-6172060277 / 0100. (změna od 1.1.2013) !!!
  Jako VS (variabilní symbol) uveďte číslo své registrace u nás.
  Svůj VS najdete zde :
  http://vycvik.hafbezobav.cz/index.php/vycvik/registrace

 • Převod peněz a jejich připsání na účet bude uskutečněno do 4 pracovních dnů.

 • Za pozdní odhlášení z výcvikové lekce Vám bude strženo penále ve výši:

  -   více než 24 hod. před lekcí, bude vrácena plná čístka veny cvičení;

   méně než 24 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 20% ceny cvičení;

  -   méně než 12 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 50% ceny cvičení;

  -   méně než 6 hod. před lekcí, bude odečteno penále ve výši 100% ceny cvičení.

 • Kredity na účtu mají platnost po dobu 6 měsíců od posledního aktivního pohybu na Vašem účtu. Po této době již nelze kredit použít a kredit ztrácí platnost.

 • O vrácení platných kreditů lze zažádat po dobu jejich platnosti zasláním e-mailu na adresu vycvik@hafbezobav.cz. Do e-mailu je potřeba uvést login, jméno psa a číslo účtu, kam kredit vrátit. Za vrácení kreditu vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 15 %.

 • Kredity lze v době jejich platnosti převést na třetí osobu. O převod kreditů lze zažádat e-mailem na adresu vycvik@hafbezobav.cz. Do e-mailu je potřeba uvést login, jméno psa a login a jméno psa uživatele, na kterého se kredit převádí. Za převod kreditu vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 5 %.
  Uvedené poplatky budou strženy přímo z převáděných kreditů.

Každý návštěvník našeho výcvikového areálu je povinen dodržovat tento provozní řád.
V případě porušení bude návštěvník upozorněn a při hrubém porušování či opakovaném porušování řádu může být z výcviku vyloučen bez nároku na vrácení uhrazených kreditů.

Tento provozní řád nabývá platnosti dnem 26.2.2017

 

Ver. 3.0,26.2.2017